Nalozi za plaćanje

 

Upis i ispis naloga

 

Tri su glavne radnje s nalozima plaćanja HUB 3 i HUB 3A:

 • upis podataka,
 • promjena podataka,
 • ispis naloga,
 • slanje naloga plaćanja u pdf formatu putem maila.

 

Obrazac HUB 3:

 • je u kopiji,
 • služi za ino i tuzemna plaćanja,
 • ispis ide na matrični pisač,
 • gustoća ispisa može biti 10, 12 ili 17 znakova po inču tj. CPI, što je kratica od Characters per Inch,
 • gustoća ispisa određuju se pri upisu naloga,
 • o gustoći ispisa ovisi mogući broj znakova za nazive i adrese primatelja i platitelja te opis plaćanja.
 •  

Obrazac HUB 3A:

 • ima talon i nije u kopiji
 • služi samo za tuzemna plaćanja
 • ispis ide na laser ili inkjet pisač.

 

Traka s alatima:

·      Dodaj - otvara prozor za upis novih podatka,

·      Uredi - uređuje izabrani (zatamnjen) redak u tablici, 

·      Briši – briše izabrani redak u tablici,

·      Ispis naloga – otvara prozor za ispis izabranog naloga,

·      Kopiraj – prijepis izabranog retka tablice u novi redak tablice,

·      Slanje naloga E-mailom – otvara prozor za slanje naloga platitelju putem e-pošte,

·       Izvoz u e-nalog za banku – veza s Internet bankarstvom, izrada zbrojnog e-naloga za slanje u banku ili Finu na elektronsko preuzimanje,

·       Uvoz iz e-naloga iz druge aplikacije – veza s drugim aplikacijama, prihvat naloga iz zbrojnog         e-naloga koji je izrađen u drugoj aplikaciji ili programu,

·       Export ili ispis tablice – ispis ili prijepis tablice u formate pdf, xls, xlsx, rtf, txt i html,

·       Promjena naloga – izmjena datuma izvršenja ili modela i poziva na broj primatelja.

 

Dodaj - otvara upis novog naloga.

Upis novog naloga na obrazac HUB 3A:

 

Alatna traka (1):

·       Spremi – provjerava upisane podatke, a potom ih sprema u bazu

·       Provjeri -  samo provjerava upisane podatke

·       Očisti – briše upisane podatke na ekranu, ali ne briše podatke u bazi

 

Provjera upisa podataka ovisi o:

·       tipu naloga (2),

·       oznaci ispisa naloga (3).

 

2D bar kod (4) sadrži sve podatke naloga, a koriste ga banke za brzo zaprimanju naloga, umjesto upisivanja podataka naloga u računalo

 

Pomoć pri upisu podataka

Pomoć pri upisu podataka ide na tri načina:

·       provjerom podataka

·       pregledom i pretragom postojećih podataka

·       pisanim uputama, klik na izbor Pomoć na glavnom izborniku.

 

Poruke o greškama nastoje pojasniti što je uzrok greške, za primjer, nekoliko poruka o greškama:

 

Pregled i pretraga postojećih podataka

Pregled i pretraga postojećih podataka služi za brže popunjavanje naloga. Moguće je pretražiti podatke o:

·       poslovnim partnerima

·       novčanim valutama

·       šiframa plaćanja

·       vrsti naloga

·       opciji ispisa naloga

Kliknuti označena mjesta za otvaranje pregleda pripadnih pomoćnih podataka.

 

Upis naloga HUB 3.

Kliknuti na izbor vrste naloga i odabrati HUB 3 obrazac.

 

Nakon izbora vrste naloga HUB 3, otvara se prozor za upis podataka naloga HUB 3,

koji sadrži podatke kao nalog HUB 3A uz dopuno podataka za ino plaćanja.

P6: BIC ili SWIFT banke primatelja

P7: Oznaka primatelja kao osobe

P8: Naziv banke primatelja, ako je upisan BIC tada nije potreban naziv.

P9: Valuta pokrića, ako nije jednaka valuti plaćanja.

P10: Izbor vrste troška:

·       BEN – primatelj snosi sve troškove

·       SHA – platitelj i primatelj snose svaki svoje troškove

·       OUR – platitelj snosi sve troškove

Ako nije označeno, pretpostavlja se opcija SHA.

 

Upis žiro računa umjesto IBAN-a

Umjesto IBAN-a, dozvoljen je upis žiro računa. Iz upisanog žiro računa bit će izračunat IBAN i formatiran u pet četvorki i jedna znamenka. Dakle, rezultat je kao da je upisan IBAN, a ne žiro račun. Ovo je napravljeno zbog mogućnosti zadržavanja postojeće navike upisa žiro računa.

 

Primjer upisa žiro računa umjesto IBAN računa:

Iz žiro računa izračunat je i formatiran IBAN račun:

 

Ispis naloga HUB 3A

Postupak ispisa naloga:

·       za ispis izabrati (zaplaviti) jedan ili više naloga (1),

·       kliknuti na Ispis naloga (2),

·       otvara se prozor za ispis izabranih naloga (3).

 

 

U prozoru za ispis naloga (3) su četiri područja:

·       Pisači (4): Izabrati jedan od ponuđenih pisača na koji ide ispis,

·       Pozicija prvog naloga (5): Od tri naloga na jednoj A4 stranici, izbor položaja naloga na koji ide ispis prvog naloga,

·       Opcija ispisa (6): Ponuđeno je više opcija koje se putem kvačice uključuju ili isključuju:

·        Ispis 2d bar koda,

·        U pregledu prikaži HUB u pozadini, to znači u pozadini pregleda bit će obrazac HUB 3A,

·        Broj kopija, upisati broj ponavljanja naloga u ispisu,

·        Način kopiranja – AA BB CC, slijed ispisa kopija više naloga, na primjer ako su odabrana tri naloga A, B i C i broj kopija 4 i ako je kvačica:

·        uključena:       slijed ispisa naloga je AAAA pa BBBB pa CCCC, prvo idu sve kopije

prvog naloga pa sve kopije drugog naloga itd.,

·        isključena:      slijed ispisa naloga je ABC pa ABC pa ABC pa ABC, u ispis ide prva

kopija svih naloga pa druga kopija svih naloga itd.

·        Izvršenje ispisa (7): Izabrati jednu od dvije mogućnosti:

·        Ispis naloga                - pokreće ispis naloga na izabrani pisač,

·        Pregled prije ispisa    - otvara prikaz ispisa naloga (Preview), vidjeti odjeljak 4.1.4.

 

Pregled naloga HUB 3A prije ispisa

 

Klik na Pregled prije ispisa otvara mali prozor za pregled ispisa, a koji putem povećala treba uvećati na

 željenu veličinu, primjer P15.

 

Pregled prije ispisa uvećan za 150%

 

Ispis i pregled naloga HUB 3

Klik na Ispis naloga otvara prozor za ispis izabranog naloga HUB 3 na matrični pisač, koji je malo drugačiji nego prozor za ispis naloga HUB 3A na laser pisač. Nalog HUB 3 ima druge opcije ispisa.

 

 

Opcije ispisa naloga HUB 3:

·       P17: Izbor kodne stranice, izabrati kodnu stranicu PC 852 ili ISO-8559-2,

·       P18: Izbor CPI vrijednosti za gustoću ispisa. Najbolje je da CPI vrijednost u ispisu odgovara CPI vrijednosti s kojom je nalog HUB 3 upisan. Ako je CPI vrijednosti ispisa manja od CPI vrijednosti upisa naloga, može doći do kraćenja ispisa naziva, adrese i opisa plaćanja.

·        Broj kopija, upisati broj ponavljanja naloga u ispisu,

·        Način kopiranja – AA BB CC, slijed ispisa kopija više naloga, na primjer ako su odabrana tri naloga A, B i C i broj kopija 4 i ako je kvačica:

·        uključena:       slijed ispisa naloga je AAAA pa BBBB pa CCCC, prvo idu sve kopije

prvog naloga pa sve kopije drugog naloga itd.,

·        isključena:      slijed ispisa naloga je ABC pa ABC pa ABC pa ABC, u ispis ide prva

kopija svih naloga pa druga kopija svih naloga itd.

·        Izvršenje ispisa: Izabrati jednu od dvije mogućnosti:

·        Ispis naloga                pokreće ispis naloga na izabrani pisač,

·        Pregled prije ispisa    otvara prikaz ispisa naloga (Preview).

 

Izbor Pregled prije ispisa otvara prikaz ispisa naloga (Preview):

 

Zbrojni e-nalog i veza s Internet bankarstvom

Omogućena je jednostavna razmjena naloga za plaćanje s bankama ili Finom putem Internet bankarstva.

Za slanje naloga u banku služi tako zvani zbrojni e-nalog za prijenos. Postoje dva formata zbrojnog naloga:

·        tekstualni format HUB3 koji je propisala Hrvatska udruga banaka (HUB), koristi se do 06.06.2016.,

·        SEPA xml format, koji se koristi od 06.06.2016.

 

SEPA inicijativa (eng. Single Euro Payments Area) donosi jedinstveno područje platnog prometa u eurima gdje će razni subjekti plaćati i primati uplate u eurima pod jednakim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji. Cilj inicijative SEPA-e je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

 

Područje SEPA-e obuhvaća 34 države: sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino

 

U Hrvatskoj SEPA projekt u tehničkom pogledu je reforma platnog sustava, jer će SEPA projektom biti obuhvaćena i tuzemna plaćanja u kunama.

 

Izrada zbrojnog e-naloga za slanje u banku ili Finu

 

Zbrojni e-nalog za prijenos koristi se:

·      u Internet bankarstvu za elektronsko slanje zbrojnog e-naloga u banku,

·      za nošenje zbrojnog e-naloga u Finu putem medija CD, USB stick i dr.

 

U PisHUB 3 ugrađena je procedura izrade zbrojnog e-naloga u nekoliko koraka:

·       izabrati (zaplaviti) naloge koji idu u zbrojni e-nalog (1),

·       provjeriti zbirni iznos izabranih naloga (2),

·       kliknuti Izvoz u e-nalog za banku (3),

·       ide prozor za izbor formata zbrojnog naloga (4):

·        od 06.06.2016. izabrati SEPA xml format pain.001 poruka,

·        do 06.06.2016. birati HUB3 tekstualni format zbrojnog naloga,

·       izabrati još, je li zbrojni e-nalog za Finu ili banku (5),

·       nakon izbora kliknuti U redu (6).

 

 

Slijedi otvaranje prozora za izbor putanje i mape u koju ide spremanje e-naloga (1). Potvrditi ili promijeniti naziv zbrojnog e-naloga (2) te kliknuti Save za spremanje e-naloga (3).

 

 

Naziv e-naloga u skladu je s preporukama. Preporučeni naziv je: UNggggmmdd.nnnn.ext gdje je:

·       ggggmmdd       - datum podnošenja ili slanja datoteke koji mora biti tekući datum,

·       nnnn                - redni broj, kada se u istom datumu podnosi ili šalje više zbrojnih e-naloga,

·       ext                   - ekstenzija, može biti xml ili hub3, primjer:

·        UN20111213.0001.xml,

·        UN20111213.0002.hub3, itd.

 

Ako se u izradi zbrojnog e-naloga u SEPA xml formatu, koji ide u Finu, javi greška:

 

 

tada u kliknuti redom Podešavanje pa Postavke te za parametar OIB platitelja, umjesto početne vrijednosti 11111111119, upisati ispravan OIB za platitelja koji će biti u podacima zbrojnog e-naloga u xml formatu.

Specifikacija zbrojnog naloga za prijenos

Kad se zbrojni e-nalog za prijenos nosi putem medija CD, DVD, USB stick, ili diskete u Finu, uz njega ide i ispis specifikacija zbrojnog e-naloga za prijenos u pdf formatu. Naziv specifikacije jednak je nazivu zbrojnog naloga za prijenos uz dodatak oznake pdf: UNggggmmdd.nnnn.xml.pdf. Specifikacija je pohranjena u istu mapu gdje i sam zbrojni e-nalog.

 

 

U zaglavlju specifikacije zbrojnog naloga za Finu, u xml formatu, pokazan je i OIB platitelja.

Kod zbrojnog e-naloga za banke ne ide OIB platitelja u zaglavlje specifikacije.

 

 

Veza s drugim aplikacijama

Veza se uspostavlja putem zaprimanja naloga iz zbrojnog e-naloga druge aplikacije, a koji je ta aplikacija napravila za slanje u banku ili Finu.

 

Tako zaprimljeni nalozi su raspoloživi za sve postupke koji su primjenjivi na ostalim nalozima. Primjera radi, ako se u drugoj aplikaciji ne mogu ispisati nalozi, ovo je rješenje, preuzeti naloge u PisHUB 3 i tu ih ispisati.

 

U PisHUB 3 ugrađena je jednostavna procedura uvoza (zaprimanja) naloga iz zbrojnog e-naloga druge aplikacije. Uvoz naloga iz zbrojnog e-naloga ide u nekoliko koraka:

·        kliknuti na Uvoz iz e-naloga druge aplikacije

·        izabrati mapu u koju je spremljen zbrojni e-nalog iz druge aplikacije,

·        upisati naziv tablice zbrojni za e-nalog

·        kliknuti na gumb Open čime započinje uvoz iz e-naloga.

 

 

Prije uvoza iz e-naloga slijedi kratki prikaz popisa e-naloga:

 

 

Export i ispis tablice naloga

 

Klik na Export ili ispis tablice pokreće postupak ispisa ili izvoza svih podataka cijele tablice u drugu tablicu s nekim od javnih formata: pdf, xls, xlsx, rtf, txt ili html. Postupak se provodi u četiri koraka, kako je to pokazano na donjoj slici.

 

 

Po završetku prijepisa tablice naloga u novo kreiranu tablicu odabranoga formata, moguće je odmah otvoriti tu novu tablicu klikom na OK za upit Otvoriti kreiranu datoteku?

 

 

Primjer ispisa naloga u PDF datoteku:

 

Primjer ispisa naloga u Excel datoteku:

 

Promjena naloga – ispravak datuma izvršenja za više naloga.

Promjena naloga omogućava ispravak datuma izvršenja za više naloga. Postupak:

·        izabrati (zaplaviti) jedan ili više naloga plaćanja (1),

·        kliknuti Promjena naloga (2),

·        kliknuti Promjena datuma izvršenja (3),

·        ide prozor za promjenu datuma (4),

·        upisati novi datum izvršenja (5),

·        za kraj kliknuti Promijeni datum (5), nakon toga u izabranim nalozima plaćanja bit će upisan novi datum izvršenja.

 

 

Copyright © BaKom d.o.o. 2020. All rights reserved